ماهی مزرعه

آبزی پروری و بخشی خالص تساوی
می خالص قفس به طور کلی وجود دارد، مانند خالص امید، خالص الیاف شیمیایی، خالص فلز است. به موجب دوام و عملکرد، خالص امید یکی از بهترین است.
ماهی مزرعه تجهیزات است که به اندازه کافی مهم برای کاهش استرس روانی پرورش ماهی برای محافظت از ماهی است. این نه تنها تصمیم حجم، بلکه ماهی از حمله محافظت می شود.
بنابراین، ضروری است به در نظر گرفتن عملکرد حوضچه ماهی، دوام خالص و قصد باشد. 

6

سه نوع اصلی از مزرعه ماهی

امیدواریم که شبکه PET NET، دوام بیشتر، آسان نیست برای شکستن و انجام کامل در سرودن خالص.
خالص الیاف شیمیایی نرم و آسان برای استفاده، رایگان برای انتخاب اندازه شبکه است، اما آسان به منفجر دور و شکست است. پس از آن خراب شد، شکستگی می به طور مداوم گسترش یافته است.
خالص فلزی بافت خوب، به خوبی در سرودن خالص، اما آسان به خورده شود که منجر به شکستن.

WhatsApp Online Chat !